ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมณีรัตน์ อินคง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานบุคคล
ที่อยู่ :บ้านสร้าง
Telephone :037295221
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล