ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร จั่นเพ็ชร
ตำแหน่ง :ธุรการ
หน้าที่หลัก :งบประมาณ
ที่อยู่ :บ้านสร้าง
Telephone :037295221
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานงบประมาณ